00,00 €

Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

 

1. Všeobecné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky (v ďalšom aj VOP) boli vypracované v súlade so zákonom č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov (Občiansky zákonník), zákonom č. 250/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov  (Zákon o ochrane spotrebiteľa) a zákonom č. 22/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov (Zákona o elektronickom obchode).


Tieto VOP upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je obchodná spoločnosť STARLUX, s. r. o. so sídlom Galantská cesta 658/2F, Dunajská Streda 929 01, IČO: 36 267 988, zapísaná v OR vedenom Okresným súdom Trnava, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 16584/T, DIČ2021954319, IČ DPHSK2021954319 (ďalej len "predávajúci") a kupujúcim, ktorej predmetom ktorej je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho www.elampy.sk. (v ďalšom len „internetová stránka elektronického obchodu predávajúceho“).


Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje svoj súhlas s tým, že tieto VOP a ich ustanovenia sa budú vzťahovať na každú kúpnu zmluvu uzavretú prostredníctvom internetovej stránky predávajúceho, na základe ktorej predávajúci dodá tovar prezentovaný na predmetnej internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho kupujúcemu (ďalej len "kúpna zmluva") a na všetky vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim vzniknuté pri uzatváraní kúpnej zmluvy.

Tieto VOP sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Zoznam tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci je katalógom bežne dodávaného tovaru a predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých uvedených tovarov.

2. Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy (objednávka).

Objednávky sa považujú za záväzné len po potvrdení dodávateľom – predávajúcim.

Kúpna zmluva je uzavretá záväzným akceptovaním návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy kupujúceho predávajúcim.
Po predchádzajúcom prijatí objednávky vydá predávajúci kupujúcemu potvrdenie, označené ako "potvrdenie objednávky". Potvrdenie objednávky predávajúcim obsahuje nasledovné údaje:

-       dostupnosť a termín dodania tovaru kupujúcemu

-       názov a cenu tovaru

-       cenu prepravy

-       adresu miesta doručenia tovaru spolu s kontaktnou osobou

-       podmienky a spôsob prepravy.

Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že predávajúci včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa § 3 ods. 1 zákona č. 102/2014  Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

3. Práva a povinnosti predávajúceho

Predávajúci je povinný:

-       dodať kupujúcemu na základe potvrdenej objednávky tovar v dohodnutom množstve, kvalite, termíne a zabaliť ho spôsobom potrebným na jeho ochranu pri preprave,

-       zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal platné právne predpisy SR

-       odovzdať kupujúcemu spolu s tovarom v písomnej podobe návod na použitie tovaru v slovenskom jazyku, záručný list, a daňový doklad k zakúpenému tovaru.

 

Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar

 

4. Práva a povinnosti kupujúceho

Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v potvrdení objednávky.

Orgánom dozoru nad ochranou práv spotrebiteľa je Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Trnave pre Trnavský kraj, Pekárska 23, 917 01 Trnava 1, odbor výkonu dozoru, tel. č.: 033/5512 689, 033/5512 690, fax č.: 033/5512 656, http://www.soi.sk, http://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi na ktorý sa môže kupujúci v prípade porušenia svojich práv predávajúcim obrátiť.  

Predávajúci týmto pred uzavretím kúpnej zmluvy s kupujúcim podľa týchto obchodných podmienok s poukazom na oznamovaciu povinnosť predávajúceho podľa § 3 ods. 1 Zákona č. 102/2014 Z.z.  ešte pred tým, ako kupujúci odošle objednávku oznamuje kupujúcemu, že:

a) hlavné vlastnosti jednotlivých tovarov sú zverejnené na internetovej  stránke elektronického obchodu predávajúceho pri každom jednom predávanom tovare;

b) obchodným menom predávajúceho je: STARLUX, s. r. o., sídlom: Galantská cesta 658/2F, Dunajská Streda 929 01;

c) telefónne číslo predávajúceho je: +421 908 709 790 a  adresu  elektronickej pošty predávajúceho je: starluxds@elampy.sk;

d) kupujúci môže uplatniť reklamáciu tovaru, podať sťažnosť alebo iný podnet na adrese sídla predávajúceho: Galantská cesta 658/2F, Dunajská Streda 929 01;

e) celková cena kúpeného tovaru/tovarov a nákladov na dopravu bude kupujúcemu uvedená pred dokončením objednávky, pričom táto celková cena bude tvorená súčtom cien jednotlivých  objednaných tovarov, ktoré ceny tovarov sú zverejnené na webovej stránke elektronického obchodu predávajúceho pri každom jednom tovare a nákladov na dopravu podľa bodu 6 týchto obchodných podmienok;

g) platobné podmienky, dodacie podmienky a lehota, do ktorej sa predávajúci zaväzuje dodať tovar sú uvedené v sumarizácii objednávky ktorá bude na webovej stránke elektronického obchodu predávajúceho vygenerovaná pri jednotlivej objednávke tovaru v súlade s týmito VOP;

h) postupy uplatňovania a vybavovania reklamácií kupujúcich upravujú Reklamačné podmienky zverejnené na webovej stránke predávajúceho. Predávajúci alebo ním poverený pracovník rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. V prípade ak si vybavenie reklamácie vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru,  reklamácia nesmie presiahnuť  dobu 30 dní.

Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

h) kupujúci má právo  od kúpnej zmluvy odstúpiť a to bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní od prevzatia tovaru postupom podľa bodu 10 týchto VOP. Kupujúci môže na odstúpenie od zmluvy použiť aj vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy zverejnený na webovej stránke elektronického obchodu predávajúceho, ktorý formulár mu predávajúci tiež zašle aj spolu s objednaným tovarom. Tieto VOP v bode 10 upravujú tiež zánik práva na odstúpenie od zmluvy a prípady keď kupujúci nie je oprávnený od zmluvy odstúpiť.

i) v prípade ak kupujúci  odstúpi od zmluvy, bude znášať náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu a ak predávajúci odstúpi od zmluvy uzavretej na diaľku, aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty,

m) v prípade ak je na tovar poskytovaná záruka podľa prísnejších zásad než ustanovuje zákon, o takej skutočnosti vydá predávajúci kupujúcemu písomné potvrdenie (záručný list), ktorý obsahuje meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov predávajúceho, jeho sídlo alebo miesto podnikania, obsah záruky, jej rozsah a podmienky, dĺžku záručnej doby a údaje potrebné na uplatnenie záruky. Ak záručný list neobsahuje všetky náležitosti, nespôsobuje to neplatnosť záruky.

 

Kupujúci je povinný:

-       prevziať zakúpený tovar,

-       zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru,

-       potvrdiť  prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby.

 

5. Dodacie podmienky

Tovar je predávaný podľa vystavených vzorov a/alebo katalógov predávajúceho, umiestnených na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.
Predávajúci je povinný objednávku kupujúceho splniť a tovar dodať kupujúcemu v lehote do 8 až 10 pracovných dní po potvrdení objednávky, ak je tovar na sklade u predávajúceho inak do 8 až 10 pracovných dní od dodania tovaru dodávateľom alebo výrobcom predávajúcemu.


Predávajúci dopravuje tovar kupujúcemu cestou Slovenskej pošty, prípadne inou prepravnou spoločnosťou.

Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je uvedené v potvrdení objednávky kupujúceho predávajúcim.

Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku na neporušenosť obalu hneď po doručení. Ak je obal tovaru mechanicky poškodený, je kupujúci povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru pod obalom. V prípade zistenia poškodenia tovaru kupujúci odmietne tovar od dopravcu prevziať, čo bezodkladne oznámi predávajúcemu za účelom opakovaného doručenia tovaru.
 

6. Kúpna cena

Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu cenu tovaru dohodnutú v potvrdení objednávky vrátane nákladov na doručenie tovaru (ďalej len "kúpna cena") formou hotovostnej platby v sídle predávajúceho, dobierkou v mieste dodania tovaru, dobierkou prostredníctvom Slovenskej pošty, alebo bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho, uvedený v potvrdení objednávky.   

Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý tovar v lehote uvedenej v potvrdení objednávky, najneskôr však pri prevzatí tovaru.


Predávajúci bude účtovať za dodanie tovaru nasledovne:

-       v prípade ak hodnota objednávky presiahne 50,00 EUR bude dodanie zadarmo,

-       v prípade ak bude tovar dodávaný prostredníctvom služby „zásielkovňa“ - 3,20 EUR,

-       v prípade ak bude tovar dodávaný prostredníctvom GLS  - 4,49 EUR,

-       v prípade ak bude tovar dodávaný prostredníctvom UPS  - 5,95 EUR.

V prípade spôsobu platby na dobierku bude účtovaný poplatok 1,00 EUR
 

7. Nadobudnutie vlastníctva a prechod nebezpečenstva škody na tovare

Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho okamihom prevzatia tovaru.

 

8. Alternatívne riešenie sporov

Proces reklamácie upravujú reklamačné podmienky zverejnené na webovej stránke predávajúceho. Kupujúci má právo požiadať predávajúceho o nápravu v prípade, ak má pocit, že predávajúci porušil jeho práva alebo nevybavil reklamáciu k spokojnosti kupujúceho. Ak predávajúci na jeho žiadosť o nápravu porušenia jeho spotrebiteľských práv odpovedal zamietavo, prípadne na jeho žiadosť neodpovedal viac ako 30 dní kupujúci  môže podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (v ďalšom už len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení sporov.

Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 zákona č. 391/2015 Z.z, pričom zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR – http://www.mhsr.sk/. Na uvedenej stránke sú zverejnené aj ďalšie dôležité informácie o alternatívnom riešení sporov pre spotrebiteľov.

 

Návrh kupujúceho na začatie ARS daného sporu sa podáva k subjektu ARS podľa ust. § 3 zákona č. 391/2015 Z.z,  o   alternatívnom  riešení  sporov   a  to  za  pomoci  k  tomu  určenej  platformy

(https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SK), alebo formulára, ktorého vzor tvorí prílohu č. 1 uvedeného zákona. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie ARS, maximálne však do výšky 5 EUR s DPH. Ak sú na ARS príslušné viaceré subjekty, právo voľby, ktorému z nich podá návrh, má kupujúci.

 

Okrem ARS má spotrebiteľ právo obrátiť sa na vecne a miestne príslušný všeobecný súd.

 

9. Osobné údaje a ich ochrana

Predávajúci sa zaväzuje rešpektovať súkromie kupujúceho. Aby predávajúci mohol ponúknuť hodnotné služby kupujúcemu, potrebuje poznať niektoré osobné údaje kupujúceho. Predávajúci tieto údaje chráni pred ich zneužitím.


Ak je kupujúci fyzickou osobou (nepodnikateľ), je potrebné pre jeho identifikáciu, aby oznámil predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, adresu dodania (ak je iná ako adresa trvalého bydliska), číslo telefónu a ak má zriadenú, tak aj mailovú adresu. Ak je kupujúci právnickou osobou alebo živnostníkom, je potrebné pre jeho účtovnú identifikáciu, aby oznámil predávajúcemu svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, DIČ, adresu dodania (ak je iná ako adresa sídla), číslo telefónu a ak má zriadenú, tak aj mailovú adresu.


Kupujúci vyhlasuje, že v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. (Zákon o ochrane osobných údajov) udeľuje predávajúcemu súhlas so spracovaním svojich osobných údajov ktoré budú uvedené v objednávke podľa týchto VOP, aby predávajúci tieto spracovával a uschovával.  Predávajúci sa zaväzuje, že tieto údaje kupujúceho neposkytne tretej osobe. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci kedykoľvek odvolať.


Údaje o nákupoch kupujúceho (sú potrebné pre zaistenie dodávok tovaru, vybavovanie reklamácií a podobne) sú ukladané v bezpečnej databáze. Predávajúci sa zaväzuje, že tieto údaje neposkytne tretej osobe.

Zmeny v osobných údajoch môže kupujúci uskutočniť zaslaním informačného mailu predávajúcemu alebo inou vhodnou formou.

 

10. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

Predávajúci je oprávnený odstúpiť od potvrdenej objednávky v prípade, ak sa daný tovar už nevyrába alebo nedodáva. Predávajúci o tejto skutočnosti okamžite informuje kupujúceho a bezodkladne mu vráti už zaplatenú kúpnu cenu za tovar dohodnutý v potvrdenej objednávke.


Kupujúci je oprávnený odstúpiť od potvrdenej objednávky do 14 kalendárnych dní od prevzatia tovaru bez udania dôvodu v súlade s ust. § 7 ods. 1 zákona č. 102/2014  Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak kupujúci zašle oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy. Po uplynutí tejto zákonnej lehoty na odstúpenie od kúpnej zmluvy kupujúci nie je oprávnený bez udania dôvodu od kúpnej zmluvy odstúpiť.


Pri odstúpení od kúpnej zmluvy je potrebné dodržať nasledovný postup:
Kupujúci odošle predávajúcemu mail alebo list s nasledovným znením: "Týmto jednostranne odstupujem od zmluvy zo dňa (deň. mesiac. rok) č. (číslo objednávky) a požadujem vrátenie uhradenej čiastky". Kupujúci ďalej uvedie svoje meno,  dátum nar. a adresu a cestou doručovateľa odošle tovar na do sídla kupujúceho, alebo tovar do sídla kupujúceho doručí osobne. Vrátený tovar musí byť v pôvodnom obale, nepoškodený, a kompletný (vrátane príslušenstva, záručného listu, návodu, atď.).

Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Pri odstúpení od kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu platby podľa predchádzajúcej vety týchto VOP pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.

 

Predávajúci nepredáva taký druh tovaru, pri ktorom by kupujúci nemal právo odstúpiť od kúpnej zmluvy.

 

Ak bol tovar zakúpený kupujúcim ktorý je podnikateľ (živnostník, alebo obchodná spoločnosť), právo na odstúpenie od zmluvy podľa tohto bodu VOP nevniká (zmluvný vzťah sa riadi Obchodným zákonníkom).


11. Záverečné ustanovenia

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto VOP. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto VOP  je splnená umiestnením zmenených podmienok na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho. Takto zmenené VOP platia na zmluvné vzťahy uzavreté po takomto zverejnení.

Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná predovšetkým vo forme mailových správ.

Na vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia zákona č. 40/1964 Zb. (Občiansky zákonník) v znení neskorších predpisov, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a zákona č. 102/2014  Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy.

Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

 

 

Podmienky ochrany osobných údajov